Forord


1-100   101-200  201-300  301-400  401-500  501-600  601-700  701-800  801-900  901-1008
Nr. 1

Af alle de vanvittige ting, der plager mennesket, er „Guds-vanvid“ den mindst skadelige, den mest gavnlige  

 

Nr. 2

Af alle retskafne handlinger er hjælp, der ydes til de, der trænger til den, den mest retskafne

 

Nr. 3

Alene handling gør mennesket perfekt

 

Nr. 4

Anvend kærlighedens ordforråd;

glem hadets og foragtens sprog

 

Nr. 5

Alle er lige i fødsel og i død. Forskelle opstår udelukkende i intervallet. Kejseren og tiggeren er begge født nøgne; de sover på samme stille måde; de trækker sig tilbage uden så meget som at efterlade deres nye adresse. Hvordan kan deres virkelighed så være forskellig? Der kan ikke være nogen tvivl, hvad det angår. Alle er grundlæggende ens.

 

Nr. 6

Alle mennesker er som jeg, guddommelige; den eneste forskel er, at de endnu er ubevidste om deres guddommelighed

 

Nr. 7

Alle handlinger har passende konsekvenser.

Enhver handling resulterer i sin egen belønning.

Gode handlinger afkaster gode resultater.

 

Nr. 8

Alle er een – vær ens overfor alle

All are one - be alike to everyone

 

Nr. 9

Al uddannelse, al beherskelse af de hellige skrifter og alle slags tilbedelse vil ikke være til nogen nytte, hvis hjertet ikke er fyldt med kvaliteter som kærlighed, medfølelse og overbærenhed

 

Nr. 10

Alene Gud er livets skænker, livets beskytter og livets mål

 

Nr. 11

Alle dine synder tilgives i det øjeblik, du får min darshan. (synet af en hellig person).  Jeg vil   bære alle dine byrder.

 

Nr. 12

Alle døgnets 24 timer anvendes til at tage sig af kroppens pleje; forebygge sygdomme, forbedre helbredet, udvikle muskler osv. Ingen tager sig tid til at tage sig af den iboende Gud i hans fysiske tabernakel, ham, der bør erkendes og æres.

 

Nr. 13

Alle er opsatte på at være lykkelige. Alle mener, at det at ønske mere og arbejde mindre for at få det, man ønsker, er den hurtigste vej til at blive lykkelig. Ingen prøver den anden metode; at ønske mindre og arbejde mere.

 

Nr. 14

Alle mennesker ønsker at opnå lyksalighed. Hvorfra kan man få denne lyksalighed? Alene tro kan skænke lyksalighed. Fred kan udelukkende opnås gennem tro; tro er glædens kilde. Men nu til dags ser vi sorg, hvorhen vi end vender blikket. Hvad er årsagen til det? Det er fordi mennesket har mistet troen. Han tror ikke på sig selv. Hvordan kan en sådan person opnå lyksalighed? Hvordan kan en person, der ikke har tro nok til at leve lykkeligt i få dage, vinde Guds nåde?

 

Nr. 15

Alle religioner glemmer, at Gud er alle former og alle navne, alle egenskaber og alle påstande. Menneskehedens religion er summen og hovedindholdet af alle disse partielle trosretninger, for der er kun een religion.

 

Nr. 16

Alle religioner prædiker een og den samme disciplin – fjernelse af egoismens plet fra sindet der bevirker, at vi løber efter små glæder. Enhver religion lærer mennesket at fylde sin væren med Guds herlighed og fjerne indbildskhedens smålighed. Religionen træner ham i at lære ikke-tilknytning og skelneevne, så han kan sætte sig høje mål og opnå befrielse.

 

Nr. 17

Alle religioner forkynder de samme gode idealer

 

Nr. 18

Alle tilknytninger og selvbedrag vil forsvinde præcis i det øjeblik, du erkender, at du ikke er kroppen

 

Nr. 19

Almindeligvis ønsker sindet hele tiden verdslige ting. Efterhånden som ønskerne fjernes et efter et, bliver freden stærkere.

 

Nr. 20

Alt, hvad der vedrører Gud, er fryd

 

Nr. 21

Alt arbejde er Guds.

Han hjælper,

han udfører,

han nyder,

han er fornøjet,

han høster,

han sår.

 

Nr. 22

Alt for mange ønsker er kilden til alle sygdomme. Der er en midlertidig tilfredsstillelse ved opfyldelsen af visse ønsker. Men når ønskerne ikke opfyldes, bliver mennesker syge på mange måder. Der findes ingen sygdom i verden, der er mere frygtelig end umættelige ønsker.

 

Nr. 23

Alt, hvad der er til vores fordel, vil forekomme os at være rigtigt.

Almindeligvis ser vi ikke sagen fra modpartens synspunkt.

 

Nr. 24

Alt hvad du må overveje, er, om et lykkeligt liv er vigtigt, eller om befrielsen fra cyklusen af liv og død er vigtigere. Et lykkeligt liv er af kort varighed; befrielsens glæde er evig og urokkelig.

 

Nr. 25

Alt i denne verden er midlertidigt og flygtigt

 

Nr. 26

Alt liv er een – alle mennesker er af een slægt

 

Nr. 27

Alting er skabt af Gud med et formål for øje

 

Nr. 28

Anbring Herren i dit hjerte, og tilbyd ham dine handlingers frugter og dine indre tankers og følelsers blomster. Det er den slags tilbedelse, jeg bedst kan lide, den hengivenhed, jeg værdsætter højest.

 

Nr. 29

Andre vil ikke blive fristet til at råbe, når du hvisker til dem

 

Nr. 30

Anger er i sig selv bod

 

Nr. 31

Ansigtet er som sindets støbeform

 

Nr. 32

Anvend ikke giftige ord mod nogen, for ord sårer mere dødeligt end selv pile

 

Nr. 33

Arbejde er for det fysiske plan, tilbedelse for det mentale og visdom for det åndelige

 

Nr. 34

At blive eet med Gud er den sande betydning af overgivelse

 

Nr. 35

At bortødsle penge er ondt.

Spild ikke penge.

Spild ikke tid.

Spild ikke føde.

Spild ikke energi.

 

Nr. 36

At drømme er sidst i at være

Dreaming is last in being

 

Nr. 37

At give mad til de sultne er den ædleste af alle gaver

 

Nr. 38

At have fred er det samme som at have alt

 

Nr. 39

At hjælpe de hjælpeløse er den eneste måde at behage, følge og nå Gud

 

Nr. 40

At leve med troen på, at du er kroppen, og at du tilintetgøres ved kroppens død, er et selvbedrag, der grundliggende er uheldigt. Et andet selvbedrag er at tro, at lykke består i at akkumulere penge, viden, bekvemmeligheder og anseelse. At forsøge at blive lykkelig gennem en sådan akkumulering, svarer til at stige ind i en bus til Madras og håbe på at nå til Bangalore.

 

Nr. 41

At lære at tjene til livets ophold er kun det halve arbejde.

Den anden halvdel er at gøre livet værdifuldt og meningsfyldt.

 

Nr. 42

At overgive handlingens frugt til Herren er virkelig opofrelse

 

Nr. 43

At se er at tro: ”Jeg vil kun tro på Gud, hvis jeg ser ham”. Men er alt hvad der ses, høres, berøres eller smages ligeså sandt, som det forekommer?

 

Nr. 44 

At sige at Gud er hovedårsagen til alting, er til en vis grad korrekt, men han har ikke trukket et skæbnens jernbur, fra hvilket du ikke kan undslippe, ned over hovedet på dig,. Herren har udstyret dig med skelneevne og ikke-tilknytning og med en følelse af ærefrygt og undren, og du må anvende disse til at nå ham. Skønt bundet, er du ikke fuldstændig uarbejdsdygtig.

 

Nr. 45

At sørge over død, der er en uvægerlig og uundgåelig konsekvens af fødslen, er ikke et tegn på visdom

 

Nr. 46

At tjene mennesket er at tjene Gud

The service of man is the service of God

 

Nr. 47

At være et godt eksempel er den bedste form for uselvisk tjeneste

 

Nr. 48

Befrielse er målet, og sindet må hjælpe pilgrimmen på hvert et skridt af hans rejse. Sindet bør ikke tillade nogen handling, der strider mod retskaffenhed, eller som er ødelæggende for åndeligt fremskridt.

 

Nr. 49

Begynd dagen med kærlighed.

Fyld dagen med kærlighed.

Anvend dagen med kærlighed.

Afslut dagen med kærlighed.

Det er vejen til Gud.

Start the day with love.

Fill the day with love.

Spend the day with love.

End the day with love.

This is the way to God.

 

Nr. 50

Begær avler flere begær

 

Nr. 51

Begær er en storm,

grådighed er en strømhvirvel,

stolthed er en afgrund,

tilknytninger er en lavine,

egoisme er en vulkan.

Hold disse karaktertræk væk, så de ikke, når du gentager Guds navn eller mediterer, forstyrrer din sindsligevægt.

 

Nr. 52

Begær er den indre ild, der brænder dig til aske.

Tilfredshed er det effektive middel, der slukker denne ild.

 

Nr. 53

Begær får mennesket til at glemme sin sande natur og reducerer ham til et dyrs position

 

Nr. 54

Belær verden gennem ædle handlinger og ord

 

Nr. 55

Beskedenhed og hengivenhed til Gud er kvindernes ædelstene

 

Nr. 56

Beslut dig for at fortsætte din søgen efter din egen virkelighed

 

Nr. 57

Bevidsthed er liv

 

Nr. 58

Bevæg dig fremad mod lyset, og din skygge falder bag dig. Bevæg dig væk fra lyset, og du vil være nødt til at følge din egen skygge. Bevæg dig hvert øjeblik et skridt nærmere til herren, så vil skyggen, selvbedraget, falde bag dig og aldrig bedrage dig mere.

 

Nr. 59

Bliv født i kærlighed,

dø i kærlighed,

lev i kærlighed,

det vil sige opstå fra Gud og bliv forenet med Gud.

Vær en bølge på kærlighedens hav.

 

Nr. 60

Blod må cirkulere fra hoved til fod;

kærlighed må cirkulere fra høj til lav

 

Nr. 61

Brug din tale til at vise andre den rette vej

 

Nr. 62

Bølgerne kan sige, at de tilhører havet; men de kan ikke påstå, at havet tilhører dem. Individet kan sige til Gud: ”Jeg er din”, men kan ikke sige til Gud, at : ”Du er min”.

 

Nr. 63

Bøn er religioners sande åndedræt; den bringer mennesket og Gud sammen, nærmere for hvert suk

 

Nr. 64

Bønner må forenes med handling. Du bør ikke bede om een ting og gøre noget andet.

 

Nr. 65

Bønner skal strømme ud fra hjertet, hvor Gud residerer, og ikke fra hovedet, hvor læresætninger og tvivl kolliderer

 

Nr. 66

Bønner vedrørende fordele eller vinding bør ikke stiles til Gud; da det indikerer, at Gud venter med at handle, til han bliver bedt om det! Overgiv dig til ham: Han vil gøre med dig, som han mener er bedst, og det vil være det bedste for dig. Gud deler ikke nåde ud i forhold til den ros, han modtager!

 

Nr. 67

Børn er lygter, der kan oplyse den vej, et land bevæger sig

 

Nr. 68

Små børn er lykkelige, eftersom de ikke er blevet involveret i voksenaktiviteter så som at søge sansemæssige glæder. De spreder begejstring, troskyldighed og tillid.

 

Nr. 69

Børn lærer at tilbede penge og ting, der kan købes for penge. De beundrer grusomhed og snuhed frem for sympati og kærlighed.

 

Nr. 70

Børn skal vokse op i en atmosfære af ærbødighed, hengivenhed, gensidig uselvisk tjeneste og samarbejde

 

Nr. 71 

Dag og nat arbejder du hårdt for denne verden. Hvor mange minutter helliger du til verdens Herre?

 

Nr. 72

De, der er så begejstret for fred i verden, må nødvendigvis først lære, hvordan de selv oplever og nyder denne fred

 

Nr. 73

De, der er uden tro, er selvfølgelig uden noget som helst.

De kan ikke få gavn af gode råd.

 

Nr. 74

De, der har gennemgået smerte og lidelse, kan forstå og sympatisere med dem, der har smerte, og dem, der lider

 

Nr. 75

De, der råder andre, må selv følge rådet

 

Nr. 76

De, der søger efter det fundamentale, bekymrer sig ikke om byrden

 

Nr. 77

Del din viden, og den vil vokse og vokse

 

Nr. 78

Den dag, lidenskab accepteres som et tegn på kvindelighed,

vil markere begyndelsen til enden på kvindelighed

 

Nr. 79

Den, der har de færreste ønsker, er verdens rigeste mand.

Den, der er fyldt med ønsker, er verdens fattigste mand.

 

Nr. 80

Den, der har erkendt Gud, som den der levendegør alt, kan aldrig finde på at nedgøre en andens religion

 

Nr. 81

Den, der ikke tror på sig selv, vil heller ikke tro på Gud.

Den, der har tillid til sig selv, vil også have tillid til Gud.

 

Nr. 82

Den enkeltes fremskridt består af handlinger foretaget på baggrund af skelneevnen

 

Nr. 83

Den fornemste dyd er ydmyghed, overgivelse til Gud

 

Nr. 84

Den fred, der gennemstrømmer hjertet, kan aldrig blive forstyrret af nogen årsag;

udelukkende den form for fred er værdig til betegnelsen

 

Nr. 85

Den føde, du spiser, bestemmer hvilken slags tanker, der opstår i dit sind

 

Nr. 86

Den gave, der skal overbringes Gud, er ren, vedholdende og uselvisk kærlighed

 

Nr. 87 

Den glæde, der bruser i alle hengivnes hjerter, er den glæde, der behager herren. Herrens glæde er den belønning, den hengivnes hjerte søger.

 

Nr. 88

Den hengivne, der har besejret had, misundelse og tilknytning og har oplevet fredens og kærlighedens lyksalighed, vil derefter opnå alle det guddommeliges egenskaber

 

Nr. 89

Den letteste måde at kontrollere sanselige begær på er at praktisere uselvisk kærlighed

 

Nr. 90

Den lindring og glæde, du skænker til de syge og de bedrøvede, når mig, for jeg er i deres hjerter, og jeg er den ene, de kalder på.

 

Nr. 91

Den mad, du spiser, skal være ren, fri for de fine dårligdomme, der stråler ud af de personer, der samlede ingredienserne, der tilberedte maden og serverede den

 

Nr. 92

Den menneskelige karakter er uddannelsens mest værdifulde gave

 

Nr. 93

Den mest attråværdige form for rigdom er Guds nåde. Han vil beskytte dig, på samme måde som et øjelåg beskytter øjet.

 

Nr. 94

Den mængde rigdomme, du skal besidde, kan sammenlignes med de sko, du har på; hvis de er for små, forårsager de smerte; hvis de er for store, forhindrer de dig i at gå. Vi skal kun lige have penge nok til at leve et liv i fysisk og mental velvære. Når vi har flere, forårsager det stolthed og sløvhed og foragt for andre.

 

Nr. 95

Den rette forskning for menneskeheden er udforskning af mennesket

 

Nr. 96

Den rigdom, du har samlet sammen, er ikke din. Den rigdom, du har uddelt, er din. For den rigdom, der tilhører dig, behøver ikke blive hengemt. Den rigdom, du har givet væk, er virkelig din.

 

Nr. 97

Den største af dyderne er kærlighed.

Kærlighed er karakterens grundlag.

 

Nr. 98

Den største enkelte årsag til den dunkelhed, der hersker i verden i dag, er misundelse. Når een er lykkelig og tilfreds, er andre misundelige på ham og søger at ødelægge hans fred. Når een hyldes som værende stor, driver ondskab andre til at opdigte bagvaskelse for at tilsmudse hans ry. Sådan er det i verden. I livet findes uvidenhedens og selviskhedens tragedie. Den tvinger mennesket til at gå den forkerte vej og blive udsat for ulykke.

 

Nr. 99

Den største konsekvens af uselvisk tjeneste er elimineringen af egoismen

 

Nr. 100

Den største tjeneste, du kan udføre for mig, er at hengive dig til tjeneste for menneskeheden på en uselvisk måde. Mit liv er mit budskab. Iagttag det og følg det. Det vil være den bedste form for tilbedelse og kærlighed, som du kan tilbyde mig.